Aandacht voor elk kind
Voor de toekomst van uw kind
Plezier en leren
Met jouw talent op weg

Medezeggenschapsraad

Wat doet de MR?

Medezeggenschapsraad
De rechten en plichten van de medezeggenschapsraad (MR) zijn bij wet vastgelegd. Deze wet zegt ondermeer dat de MR gerechtigd is om alle zaken die de school aangaan te bespreken met het bevoegd gezag; in ons geval is dat de directeur van de school. Zij kan dus gevraagd en ongevraagd adviezen uit brengen en standpunten kenbaar maken. De directie is vervolgens verplicht om daar op te reageren; en andersom, om bepaalde voorgenomen beslissingen ter advies voor te leggen aan de MR.

De MR heeft twee soorten leden; uit onderwijzend personeel (de personeelsgeleding) en uit de ouders van schoolgaande kinderen (de oudergeleding). De GMR bespreekt de zaken op verenigingsniveau met het bestuur en / of de algemeen directeur. Ze vergaderen minimaal 2 x per jaar. Twee leden van de MR zijn daarin vertegenwoordigd voor onze school.

Wettelijke regelingen
De wet regelt of de (G)MR advies mag geven over de besluiten (adviesrecht) of instemming moet geven aan besluiten (het instemmingsrecht). Deze adviezen moeten gevraagd door de directie/ bestuur, worden besproken in een (G)MR-vergadering (met of zonder bestuur) en vervolgens schriftelijk beantwoord door de (G)MR. De (G)MR kan vragen om opschorting van besluiten wanneer de directie/ het bestuur de (G)MR niet om advies, dan wel instemming, heeft gevraagd over deze voorgenomen besluiten. De wet regelt ook of de hele raad hiervoor advies/instemming moet geven, of alleen de personeelsgeleding dan wel alleen de oudergeleding. De raad moet in gelegenheid gesteld worden om te reageren op voorgenomen besluiten van de directie/ het bestuur.

Rol van de MR van de Wegwijzer.
De MR van ‘De Wegwijzer’ wil een actieve MR zijn. Dat betekent dat zij actieve betrokkenheid wil realiseren bij alle aangelegenheden die de school betreffen. Dat betekent bijvoorbeeld dat zij betrokken wil worden bij discussies over het functioneren van het team in zijn totaliteit (natuurlijk niet over individuele personeelsleden). Natuurlijk staat hierbij de kwaliteit van de school voorop, en kan van de MR verwacht worden dat zij zorgvuldig met vertrouwelijke kwesties, of zaken die het image van de school kunnen aantasten, om zal gaan.

Samenstelling en werkwijze van de MR
De personeelsgeleding binnen de MR bestaat uit 3 leden, met een zittingstermijn van elk 3 jaar. De oudergeleding van de MR bestaat uit 3 leden met een zittingsduur van elk 4 jaar. Elk jaar is uit beide geledingen 1 lid aftredend en niet herkiesbaar. Binnen de oudergeleding wordt gestreefd naar een balans tussen van origine gereformeerde PKN leden en van origine hervormde PKN leden. De voorzitter en secretaresse komen uit de oudergeleding. De personeelsgeleding is verantwoordelijk voor de informatiestroom vanuit de schooldirectie, en via de directie ook van het bestuur. De directeur is adviserend lid van de MR maar heeft geen stemrecht. Het bestuur zelf is verantwoordelijk voor de adviesaanvragen aangaande voorgenomen besluiten zodat aan de medezeggenschapsraad ook daadwerkelijk inhoud gegeven kan worden. De GMR houdt minimaal twee keer per jaar een vergadering met een vertegenwoordiger van het bestuur. Binnen De Wegwijzer vergadert de MR minimaal 4 x per jaar, waarbij de directeur aanwezig als adviserend lid. Onderwerpen die van belang zijn voor de GMR worden door de twee vertegenwoordigers daar naar toe meegenomen. De (G)MR heeft een eigen reglement dat in te zien is op school. De adresgegevens van de (G)MR staan achter in de schoolgids vermeld.

De MR heeft invloed op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. De MR heeft dus invloed op het beleid dat door het bestuur en management wordt gemaakt.
Daarnaast fungeert de MR ook als een doorgeefluik van informatie die vanuit de ouders komt. Indien u als ouders iets kwijt wilt over dingen die binnen school gebeuren en die te maken hebben met beleidszaken, meldt dit dan bij één van de leden van de MR. Als ouders kunt u terecht bij de 3 MR leden die de oudergeleding vertegenwoordigen.

Wie zit er in de medezeggenschapsraad?

Oudergeleding:

Dhr. M.H. ter Steege (vz)

Mevr. E. Lankamp – Grooten

Mevr. E. Wessels – Brinks (secr.)

 

Personeelsgeleding:

Mevr. F. J. E. Schipper – Leverink

Dhr. F. Achterberg

Mevr. M. Oosterveld – Dommerholt