Aandacht voor elk kind
Voor de toekomst van uw kind
Plezier en leren
Met jouw talent op weg

Kwadraatschool

De Wegwijzer is al jaren bezig met aandacht voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Per 1 maart 2015 zijn we officieel gekwalificeerd als Kwadraatschool.
De Wegwijzer is al enige jaren bezig met het invoeren van kwadraatonderwijs. Dit is een vorm van onderwijs waarbij er extra aandacht is voor meer- en hoogbegaafde kinderen.

Kwadraat kiest ervoor om meer- en hoogbegaafde kinderen bij voorkeur op te vangen binnen de eigen groep en de eigen school. Een Kwadraatschool onderscheidt zich om de volgende redenen van andere scholen:
•Er is kennis van hoogbegaafdheid. Er zijn hoogbegaafdheidspecialisten.
•Alle leerkrachten zijn op de hoogte van kenmerken van meer- en hoogbegaafdheid.
•Er is een goed signaleringssysteem voor deze kinderen.
•Er worden speciale programma’s ingezet voor deze kinderen.
•De school heeft voorzieningen binnen de schoolvereniging waar groepen gevormd worden met kinderen, die naast de leergang binnen school nog meer nodig hebben.
•De school heeft afspraken met het voortgezet onderwijs. Deze scholen bieden programma’s aan voor kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn.

Waarom kwadraatschool?
Extra aandacht voor meer- en hoogbegaafde kinderen is geen luxe, maar noodzaak. Streven naar het beste voor ieder kind betekent dat we ook hen, die méér kunnen, blijven uitdagen. Kwadraatscholen geven professionele aandacht aan deze groep.
Optimale ontwikkelingskansen voor ieder kind. De Wegwijzer verzorgt ‘passend onderwijs’. Dat betekent dat we streven naar de beste ontwikkelingskansen voor ieder kind. Dat geldt voor het kind dat gemiddeld presteert, maar ook voor kinderen die extra hulp nodig hebben op reken-, taal- of sociaal en emotioneel gebied. De laatste jaren realiseren we ons steeds vaker dat er nog een groep leerlingen is die extra hulp nodig heeft. De leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn.

De sociale gevolgen van hoogbegaafdheid kunnen groot zijn. Verveling, perfectionisme (inclusief faalangst), onzekerheid en hyperactiviteit zijn veelgehoorde problemen. Uit onderzoek blijkt ook dat hoogbegaafde kinderen dikwijls te maken hebben met psychosociale problemen, zoals gepest worden op school, eenzaamheid en overgevoeligheid. Het risico op onderpresteren is dan erg groot. Om dat te voorkomen, is het ontzettend belangrijk dat het kind zich op zijn of haar eigen niveau kan ontwikkelen.

Na jaren van voorbereiding is de Wegwijzer per 1 maart 2015 Kwadraatschool.

Goede signalering en diagnostisering
In de groepen 1, 3 en 5 vindt een uitgebreide signalering plaats. We gebruiken hiervoor het protocol SIDI 3. Door goed te signaleren en te diagnosticeren in deze groepen zijn we in staat de meer- en hoogbegaafde kinderen te ‘filteren’. Hierna kunnen we bepalen welke kinderen in aanmerking komen voor een ander aanbod. In de overige groepen vindt alleen signalering / diagnostisering plaats als er aanwijzingen zijn of vragen /problemen op het gebied van meer- of hoogbegaafdheid.

Bij de kinderen die instromen in de kleutergroep is het erg belangrijk dat de overdracht van de voorschoolse educatie naar onze school goed verloopt. Doordat we een integraal kindcentrum zijn, zien we al een aantal leerlingen in de voorschoolse periode. Dit zorgt voor een goede overdracht. Van kinderen die hier geen voorschoolse periode volgen, krijgen we overdrachtsformulieren van andere instellingen. In alle gevallen is de informatie die ouders verstrekken van wezenlijk belang. In gesprekken met nieuwe ouders wordt naar de kindkenmerken gevraagd en als ouders vermoedens hebben van een ontwikkelingsvoorsprong bij hun kind, dan nemen we dit zeer serieus.

Concrete aandacht voor hoogbegaafdheid / meerbegaafdheid in het groepsplan
De kinderen die hoogbegaafd / meerbegaafd zijn vallen in het groepsplan onder de “instructie onafhankelijke” groep. Zij kunnen zelfstandig de verwerking doen. Een aantal onderdelen / lessen volgen ze niet. Ze hebben dan tijd voor hun eigen leerlijn (levelwerk). Hiervoor is tenminste tijd ingeruimd tijdens het zelfstandig werken en technisch lezen.

Niet meer “van hetzelfde”, maar anders!
De kinderen die meer uitdaging nodig hebben, vinden dit niet in “meer van hetzelfde”. Graag willen ze juist minder werk maken van de reguliere lessen, omdat dit vaak snel beheerst wordt. Deze kinderen vinden uitdaging in “ander werk” Hierover verder meer.

Geschoolde hoogbegaafdheidspecialisten
Onze school heeft twee hoogbegaafdheidspecialisten (juf Marion en juf Ruth) Zij hebben de opleiding gevolgd bij Kwadraat. Verder is er één specialist (meester Nijzink) op het gebied va Levelwerk (leerlijn hoogbegaafden).

Methodiek voor meer en hoogbegaafde leerlingen
Voor meer- en hoogbegaafden die daarvoor in aanmerking komen bieden wij Levelwerk. Dit is een leerlijn van groep 1 t/m 8 voor kinderen die meer aankunnen op een andere manier. Levelwerk is een methodiek met diverse opdrachten op het gebied van taal/lezen, rekenen en allerlei. Voor de kleuters heet de methodiek “levelspel”. De methodiek vormt een onderdeel van het rapport voor deze kinderen. Op school is beleid ontwikkeld waarin is opgenomen welke kinderen voor ‘levelwerk’ in aanmerking komen.

Op school extra verdieping in de vorm van een verbredingsgroep
Er is één specialist op het gebied van Levelwerk. Hij wordt ondersteund door de twee hoogbegaafdheidsspecialisten. Per week is er één dagdeel waarbij de specialist de ‘levelwerkers’ begeleidt. Levelwerk gebeurt buiten de groep (alleen in gr. 8 ook binnen de groep) . Per jaargroep wordt wel uit een zelfde blok gewerkt, zodat kinderen kunnen samenwerken. De begeleider roept ze tijdens een vaste middag bij zick, om te:
•(leren) plannen
•Bespreken van bepaalde opgaven
•Bespreken van de samenwerking
•Evalueren opdrachten
Kinderen in gr. 3 t/m 6 maken levelwerk op school. Kinderen uit gr. 7 en 8 moeten hun blok af krijgen en nemen het desnoods mee naar huis als huiswerk.

Bovenschoolse kangoeroegroep
Onze schoolvereniging bezit een ‘kangoeroegroep”. Op één van de zes scholen wordt op een woensdagmorgen les gegeven aan een groep hoog- of meerbegaafde kinderen. Dit is een andere vorm dan levelwerk. Er is steeds een cyclus van 15 bijeenkomsten. Na 15 bijeenkomsten is er een afronding en komen andere kinderen aan de beurt. Onze vereniging heeft beleid voor wie in aanmerking komt voor deze groep.

Schoolvereniging op weg naar kwadraatafdeling, samenwerking tussen de scholen
Onze school is per 1 maart 2015 kwadraatschool. Eén andere school van onze vereniging is dit al. We hopen dat andere scholen aansluiten. Er is 4 keer per jaar een bijeenkomst voor alle hoogbegaafdheidspecialisten. Zij komen samen om van elkaars ervaringen te leren.